-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7472)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1552)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1469)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1436)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1119)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1057)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(896)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(860)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(859)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(747)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40764 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

در دين اسلام درباره اهميّت و عظمت « شب قدر » سخن بسيار رفته و پيشوايان ديني براي اين شب - كه بنابر مشهور ، يكي از شبهاي نوزدهم ، بيست و يكم و بيست و سوم ماه رمضان است - عبادتها و دستورهايي ويژه دارند . به نظر مي رسد كه شب قدر در تمام سال بيش از يك شب نيست ، ولي مي دانيم كه ماه رمضان به دليل تفاوت افق ، در برخي كشورها يكي دو روز زودتر يا ديرتر از ديگر كشورها آغاز مي شود . پس ، شب قدر در اين نقاط ، همزمان نيست . اين با يكي بودن شب قدر در تمام سال و اين كه فرشتگان در اين كه فرشتگان در اين شب خاص ، با رحمت الهي فرود مي آيند ، چگونه مي سازد ؟ آيا شب قدر ، تنها ويژه زمان پيامبر اكرم ( ص ) و مكّه بوده است و در زمانهاي پس از آن شب قدري در كار نيست ؟
بنابر مدارك و دلايل ديني شكّي نيست كه شب قدر ، ويژه زمان پيامبر اكرم ( ص ) و حجاز نبوده و در همه زمانها و جاها ، شب قدر و آن عظمت و اهميّتش هست .
پرسش مذكور از اين جا پيش مي آيد كه گمان رفته است منظور از يكي بودن شب قدر در تمام سال اين است كه براي همه جاي زمين ، در هر سال ، يك شب قدر معيّن شده است به گونه اي كه اين شب در ساعتي مشخص در سراسر زمين آغاز مي شود و در ساعتي مشخص نيز پايان مي پذيرد . ولي اين گماني است نادرست؛ زيرا مي دانيم كه زمين كروي است و هميشه يك نيمكره اش در تاريكي و نيمكره ديگرش در روشنايي است .
منظور از اين كه شب قدر در سراسر سال ، يكي است ، اين است كه براي اهالي هر نقطه اي بر حسب سال قمري همان جا ، تنها يك شب قدر هست .
بايد توجّه داشت كه اين حساب براي شب قدر ، با اين كه فرشتگان در اين شب نازل مي شوند ، ناسازگاري ندارد؛ زيرا تمام اين رويدادها ، كه از گسترده پردامنه رحمت الهي در اين شب حكايت مي كند ، براي اهالي هر جايي در شب قدر ويژه همان جا پيش مي آيد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.